Gyda Gofal – Gweithdai Diogelu Data 2014

Un o’n swyddogaethau mwyaf pwysig a phleserus yn Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw cyfarfod ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. Mae hyn yn ein galluogi i gydweithio, dysgu gan ein gilydd a chodi ymwybyddiaeth am hawliau gwybodaeth a chyfrifoldebau sefydliadol.

Gan hynny, cynhaliodd Swyddfa Cymru’r ICO nifer o weithdai cyhoeddus gyda’r bwriad o roi dealltwriaeth gadarn i’r sefydliadau hynny sydd ag ychydig neu ddim gwybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data, er mwyn iddynt ddeall yr hyn sy’n ofynnol ohonynt dan y ddeddfwriaeth hon. Yn benodol, bu i ni ganolbwyntio ar sut i gadw gwybodaeth bersonol yn ddiogel, a sut i’w rhannu’n ofalus ac yn ddiogel gyda sefydliadau eraill. Er roedd croeso i unrhyw un fynychu’r gweithdai, cawsant eu targedu’n bennaf at sefydliadau llai, megis rhai sydd yn y sector gwirfoddol.

Adnabuwyd chwe lleoliad gennym ledled Cymru: Caerdydd, Llandarcy, San Clêr, Aberystwyth, Llandudno a’r Wyddgrug, ac anfonwyd gwahoddiadau drwy amryw o sianelau yn cynnwys cyrff ambarél sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru.

Roedd yr ymateb yn ysgubol. Roedd y gweithdai yn llawn o fewn pythefnos a rhaid oedd cynnal gweithdy ychwanegol yng Nghaerdydd er mwyn ateb y galw. Roedd hi’n galonogol gweld trawstoriad o sefydliadau yn dangos diddordeb yn cynnwys elusennau cenedlaethol a lleol, cwmnïau preifat, cymdeithasau tai, awdurdodau lleol a phractisau meddygon teulu.

Ar ôl egluro swyddogaeth yr ICO, archwiliodd y gweithdai ystyr data personol a beth hefyd yw ystyr yr wyth egwyddor o ddiogelu data yn ymarferol. Buom yn trafod enghreifftiau o ymarfer da a drwg o ddelio â data o brofiadau archwiliadau’r ICO, ac amlinellu i’r rhai a oedd yn bresennol sut y gall Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) – fframwaith rhannu gwybodaeth Cymru – roi cymorth i sefydliadau wrth iddynt rannu gwybodaeth â’i gilydd.

Bu trafodaethau mewn grwpiau bach wedyn yn canolbwyntio ar faterion sy’n wynebu sefydliadau, yn enwedig ynghylch diogelu a rhannu gwybodaeth.

Mae canllawiau’r ICO yn cwmpasu nifer o’r pynciau a drafodwyd, a chyfeiriwyd y mynychwyr at y canlynol:

Beth yw data personol?

Yn gyffredinol mae’n ymddangos yn gysyniad syml ond gall yr hyn a gwmpasir gan y DPA achosi dryswch.

Beth yw data personol? – Canllaw cyfeiriol sydyn (pdf)

Cytgord Cymru ar gyfer Rhannu Gwybodaeth Bersonol (WASPI)

Mae Llywodraeth Cymru’n cefnogi’r fenter hon sydd yn ceisio sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus a thrydydd sector yng Nghymru’n rhannu gwybodaeth bersonol yn gyfreithlon ac yn ddiogel.

waspi.org

Diogelu Gwybodaeth

Roedd cadw gwybodaeth yn ddiogel yn bwnc llosg yn y gweithdai ac roedd nifer o sefydliadau yn pryderu amdano.

Y Canllaw ar gyfer Diogelu Data (pdf)

Cynnwys dolen yma hefyd i “Canllaw Ymarferol i Ddiogelwch TG”

Bydd yr ICO yn cymryd ein canlyniadau yn eu blaenau ac yn cynnal cyfres o weithdai rhad ac am ddim yn Lloegr eleni wedi eu hanelu at fentrau maint bach i ganolig. Gallwch gael gwybod rhagor yma os byddwch yn dymuno mynychu. Bydd y gweithdai’n gyfle gwych i gwrdd â ni, dysgu gwybodaeth ddefnyddiol a rhannu eich barn.

Anne JonesAnne Jones leads our Wales office. Anne joined the ICO in 2003, with a background in libraries, information and IT. She is a graduate of Aberystwyth and Bristol universities, and prior to this role her career was in the higher education, local authority and private sectors.
This entry was posted in Anne Jones and tagged , , . Bookmark the permalink.